News & Events

भर्ना र कोर्ष रजिष्ट्रेशन फाराम भर्ने वारे अन्तिम पटकको जरुरी सुचना।

More »

परीक्षा -आवेदन फाराम भर्ने सम्वन्धि सूचना।

परीक्षा -आवेदन फाराम भर्ने सम्वन्धि सूचना। More »

परीक्षा आवेदन फारम भर्ने सम्बन्धि सूचना

More »

View all

Quotation

भर्ना र कोर्ष रजिष्ट्रेशन फाराम भर्ने वारे अन्तिम पटकको जरुरी सुचना।


परीक्षा -आवेदन फाराम भर्ने सम्वन्धि सूचना।

परीक्षा -आवेदन फाराम भर्ने सम्वन्धि सूचना।


परीक्षा आवेदन फारम भर्ने सम्बन्धि सूचना


कोर्ष रजिष्ट्रेशन सम्वन्धि सूचना ! ! !

 

 


सूचना ! सूचना ! ! सूचना !!!


 


UPA को Presentation सम्वन्धमामा ।

 

 

 

 

 


जानकारी गरिएको सम्वन्धमा ।


यु.पि.ए.वारे सूचना